Deutscher Aikido Bund

AHVV_LOGO.jpg

Stand: Juli 2014

Katate Tori Ryote Tori Katate Ryote Tori Mune Tori Yoko Kubi Shime Ushiro Ryo Kata Tori Ushiro Kakae Tori Ushiro Ryote Tori Ushiro Eri Tori Ushiro Katate Tori Kubi Shime Ushiro Kubi Shime Yokomen Uchi Shomen Uchi Shomen Tsuki

Yoko Tsuki Soto

bzw.

Mawashi Tsuki

  Shiho Nage  5  5  5  5        4        4      
  Kaiten Nage Uchi  4                      4  4  4  
  Irimi Nage  4  4  4          3        3  3  3  
  Aiki Otoshi          2  2  2                
  Kaiten Nage Soto  3                        3  3  
  Koshi Nage    2    2  2          2  2  2  2  2  
  Kote Gaeshi  1              1        1  1  1  
  Koshi Nage Hiji Garami                1              
  Koshi Nage Kote Hineri                1              
  Juji Garami                1    1          
  Tenchi Nage    1.D.                    1.D.    1.D.  
  Sumi Otoshi  1.D.  1.D.                          
  Kokyu Nage    1.D.  1.D.      1.D.  1.D.          1.D.      
  Ude Kime Nage      1.D.                  1.D.    1.D.  
                               
  Ude Osae (Ikkyo)  5  5  5  5    4    4  4  4    4  4  4  
  Kote Mawashi (Nikyo)  3  3  3  3    3    3  3  3    3  3  3  
  Kote Hineri (Sankyo)  2  2  2  2    2    2  2  2    2  2  2  
  Tekubi Osae (Yonkyo)  1  1  1  1    1    1  1  1    1  1  1  
  Ude Nobashi (Gokyo)  1                      1      
  Hiji Kime Osae  1.D.                      1.D.    1.D.  
  Ude Garami  1.D.                        1.D.    1.D.

 

http://www.deutscher-aikido-bund.de/pdfs/pruefungsordnung_kyu-dan_2014-07.pdf

     
Go To Top